Akademik Eğitim

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Temel İslam Bilimleri (Meslek Dersleri)nde Edinilen Kazanımlar

  • Temel İslam Bilimlerine ait dersler ile İslam dininin asıl kaynaklarını tanımanın yanı sıra öğrendiği bilgilerle analitik düşünebilme, sorgulama, sentezleme, yorumlayabilme, özgün ve yenilikçi düşünme, dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanabilme,
  • Akademik ve sosyal alanda başarılı olma, öğrendiklerini önceki öğrenmeleri ve farklı disiplin alanlarıyla ilişkilendirebilme, edindiği bilgi, beceri tutum ve davranışları günlük hayatına aktarabilme, meraklı, araştıran, açık fikirli, liderlik ve girişimcilik ruhuna sahip birey olabilme,
  • Millî, manevi, dînî ve kültürel değerlerini özümsemiş, evrensel değerlere duyarlı, sosyal ve kültürel çeşitliliği takdir etme ve saygı duyma,
  • Teknolojiyi etkili şekilde kullanılabilme ve teknolojik gelişmelere ve hızlı değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilme,
  • Öğrenmeye ve yeniliklere açık, öz güvenli, saygılı, dürüst, sorunlarla etkili şekilde baş edebilme, ahlâkî ilkelere uygun hareket etme, bir vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını bilme ve yerine getirmeye duyarlı olma,
  • Allah ve Peygamber sevgisini içselleştirme, dinî ve ahlâkî değerleri özümseme, müsamahakâr ama tavizsiz bir kişiliğe sahip olma, dinî bilgileri kaynaklarından araştırma,
  • Din hizmetlerini uygulama becerisi kazandırılmaktadır.

Fen ve Sosyal Bilimler Derslerinde Kazanımlar

  • Öğrencilerimizin, bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan sosyal bilimcileri, düşünürleri tanımaları ve onların hayatları, eserleri ve etkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında olarak yetişmelerine ve üniversiteler ile protokoller yaparak akademik camianın katkısıyla yükseköğretime hazırlanmalarına katkı sağlamaktır.
  • Bu okullarda öğrencilerimiz sosyal/fen bilimleri alanındaki derslerin yanı sıra üniversitelerden akademik destek almakta, seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca her yıl için sosyal/fen bilimleri alanında belirlenen kitapları okuyarak bilimsel etkinlikler ve projelere katılmaktadır.